درس‌های موجود

مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت براساس استانداردISIRI/ISO 9001

(شامل ۱۶ امتیاز آموزشی) جهت شرکت‌کنندگانی که در دوره حضور مستمر داشته و آن را با موفقیت طی نمایند، گواهینامه معتبر اعطا خواهد شد. این دوره آموزشی جهت مدیران کنت…