درس‌های موجود

هزینه های کیفیت

اين دوره شامل 8 امتیاز آموزشي اداره كل استاندارد استو برای مدیران کنترل کیفیت الزامی می‌باشدبه  شركت كنندگاني كه در دوره حضور مستمر داشته و آن را با موفقي…

طرح ریزی پیشرفت کیفیت محصولAPQP

اين دوره شامل 16 امتیاز آموزشي اداره كل استاندارد استدوره آموزشی فوق جهت مدیران کنترل کیفیت الزامی می‌باشدبه شركت كنندگاني كه در دوره حضور مستمر داشته و آن #8230;