درس‌های موجود

ایزو 17025(تیر 1403)


دارای 8 امتیاز آموزشی از اداره استاندارد5 امتیاز از اداره نظارت

ایزو 9001(خرداد 1403)


دارای 8 امتیاز آموزشی از اداره استاندارد5 امتیاز نظارت

سیستم مدیریت ایمنی موادغذایی(اردیبهشت 1403)


دارای 8 امتیاز آموزشی از اداره استاندارد5 امتیاز نظارت

ایزو 17025(بهمن 1402)


دارای 8 امتیاز آموزشی از اداره استاندارد5 امتیاز از اداره نظارت

ایزو 9001(شهریور 1402)


دارای 8 امتیاز از اداره استاندارد5 امتیاز از سازمان غذا و دارو

ایزو 17025(مرداد 1402)


دارای 8 امتیاز آموزشی از اداره استاندارد5 امتیاز از سازمان غذا و دارو

مسئولیت اجتماعی براساس ایزو 26000(خرداد 1402)


دارای 8 امتیاز آموزشی از اداره استاندارد5 امتیاز از سازمان غذا و دارو

ایزو 10004(اردیبهشت 1402)


دارای 8 امتیاز آموزشی از اداره استاندارد5 امتیاز از سازمان غذا و دارو