درس‌های موجود

مدیریت فرآیند حین تولید(آذر 1402)


دارای 8 امتیاز آمئوزشی از اداره استاندارد

تکنیک ها و فنون بهبود سیستم ها و روشها(آذر 1402)


دارای 8 امتیاز آموزشی از اداره استاندارد5 امتیاز از نظارت غذا و دارو

ریسک ها و فرصت ها(آبان 1402)


دارای 8 امتیاز آموزشی از اداره استاندارد5 امتیاز از اداره نظارت

ایمنی کار با مواد آزمایشگاهی(آبان 1402)


دارای 8 امتیاز آموزشی از اداره استاندارد5 امتیاز از اداره نظارت

تولید برند و تجاری سازی محصولات(آبان 1402)


دارای 8 امتیاز آموزشی از اداره استاندارد5 امتیاز از اداره نظارت 

فنون مدیریت وتوانمندسازی مدیران کنترل کیفیت ومسئولین فنی(آبان 1402)


دارای 8 امتیاز آموزشی از اداره استاندارد5 امتیاز از نظارت غذا و دارو

اصول کاهش ضایعات و بهبود فرایند تولید(آبان 1402)


دارای 8 امتیاز آموزشی از اداره استاندارد5 امتیاز آموزشی از اداره نظارت غذا و دارو

هفت سین صنعتی(مهر 1402)


دارای 8 امتیاز آموزشی از اداره استاندارد5 امتیاز از اداره نظارت غذا و دارو