درس‌های موجود

محلول سازی و تیتراسیون در آزمایشگاه(تیر 1403)


دارای 8 امتیاز آموزشی از اداره استاندارد5 امتیاز از اداره نظارت

محلول سازی و تیتراسیون در آزمایشگاه(تیر 1402)


دارای 8 امتیاز آموزشی از اداره استاندارد5 امتیاز از سازمان غذا و دارو

محلول سازی در آزمایشگاه(شهریور1400)

دارای 8 امتیاز سازمان ملی استاندارد ایران

محلول سازی در آزمایشگاه(بهمن1399)

اين دوره شامل 8 امتیاز آموزشي اداره كل استاندارد استدوره آموزشی فوق جهت مدیران کنترل کیفیت الزامی می‌باشدبه شركت كنندگاني كه در دوره حضور مستمر داشته و آن ر…