درس‌های موجود

کنترل فرایند حین تولید(خرداد 1402)


دارای 8 امتیاز آموزشی از اداره استاندارد5 امتیاز آموزشی از سازمان غذا و دارو

تفکر خلاق (اردیبهشت 1402)


دارای 8 امتیاز آموزشی از اداره استاندارد5 امتیاز از سازمان غذا و دارو

کنترل کیفیت داخلی در آزمایشگاه(اردیبهشت1402)


دارای 8 امتیاز آموزشی از اداره استاندارد

و 5 انتیاز اموزشی از نظارت

کمک های اولیه(فروردین1402)


دارای 8 امتیاز استاندارد و 5 امتیاز نظارت

تیم سازی و شیوه کار گروهی(فروردین1402)


دارای 8 امتیاز آموزشی از اداره استاندارد

و 5 امتیاز آموزشی از سازمان غذا و دارو