درس‌های موجود

اصول و مبانی کالیبراسیون و تعیین فواصل(اردیبهشت 1403)


دارای 8 امتیاز آموزشی از اداره استاندارد5 امتیاز از نظارت غذا و دارو

اصول و مفاهیم کالیبراسیون عمومی(تیر 1402)


دارای 8 امتیاز آموزشی از اداره استاندارد5 امتیاز سازمان غذا و دارو

ارزیابی انطباق(مرداد1400)


دارای 8 امتیاز سازمان ملی استاندارد ایران

این دوره برای مدیران کنترل کیفیت الزامی است

اصول و مفاهیم کالیبراسیون عمومی-آفلاین(مرداد1400)


دارای 16 امتیاز آموزشی

این دوره برای مدیران کنترل کیفیت الزامی است.