درس‌های موجود

خلاقیت و نوآوری با همکاری جامعه(آبان1400)


دارای 8 امتیاز سازمان ملی استاندارد ایران

گزارش نویسی(آبان1400)


این دوره دارای 8 امتیاز سازمان ملی استاندارد ایران است.

تضمین کیفیت(مهر1400)


دارای 8 امتیاز سازمان ملی استاندارد ایران

مدیریت زمان-آفلاین(شهریور1400)


دارای 8 امتیاز سازمان ملی استاندارد ایران

مبانی،تشریح الزامات و مستندسازیHSE-آفلاین(مرداد1400)


دارای 12 امتیاز سازمان ملی استاندارد ایران

این دوره برای مدیران کنترل کیفیت الزامی می باشد

کنترل کیفیت عمومی به کمک نرم افزار اکسل(مرداد1400)


دارای 16 امتیاز سازمان ملی استاندارد ایران

این دوره برای مدیران  کنترل کیفیت الزامی است.

طرح ریزی پیشرفته کیفیت محصولAPQP با همکاری جامعه کنترل کیفیت(تیر1400)


دارای 8 امتیاز سازمان ملی استاندارد ایران

این دوره برای مدیران کنترل کیفیت الزامی است

ایمنی و بهداشت حرفه ای-آفلاین(تیر1400)


دارای 12 امتیاز سازمان ملی استاندارد ایران

این دوره برای مدیران کنترل کیفیت الزامی است

کنترل فرایند حین تولیدspc(تیر1400)


دارای 8 امتیاز سازمان ملی استاندارد ایران

این دوره برای مدیران کنترل کیفیت الزامی است