درس‌های موجود

مبانی،تشریح الزامات و مستندسازی HSE(تیر 1403)


دارای 8 امتیاز آموزشی از اداره استاندارد5 امتیاز از اداره نظارت

خلاقیت و نوآوری(تیر 1403)


دارای 8 امتیاز آموزشی از اداره استاندارد

کنترل کیفیت داخلی در آزمایشگاه(تیر 1403)


دارای 8 امتیاز آموزشی از اداره استاندارد5 امتیاز از اداره نظارت

استانداردسازی بسته بندی محصولات(خرداد 1403)


دارای 8 امتیاز آموزشی از اداره استاندارد5 امتیاز از اداره نظارت

طراحی و توسعه محصولات جدید(خرداد 1403)


دارای 8 امتیاز آموزشی از اداره استاندارد

مدیر تضمین کیفیت(خرداد 1403)


دارای 8 امتیاز آموزشی از اداره استاندارد

ایمنی کار در آزمایشگاه(اردیبهشت 1403)


دارای 8 امتیاز آموزشی از اداره استاندارد5 امتیاز از اداره نظارت

اصول کاهش ضایعات و بهبود فرایند تولید(اردیبهشت 1403)


دارای 8 امتیاز اموزشی از اداره استاندارد5 امتیاز از نظارت