درس‌های موجود

مبانی،تشریح الزامات و مستندسازیHSE(مرداد1400)


دارای 12 امتیاز سازمان ملی استاندارد ایران

این دوره برای مدیران کنترل کیفیت الزامی می باشد

کنترل کیفیت عمومی به کمک نرم افزار اکسل(مرداد1400)


دارای 16 امتیاز سازمان ملی استاندارد ایران

این دوره برای مدیران  کنترل کیفیت الزامی است.

طرح ریزی پیشرفته کیفیت محصولAPQP با همکاری جامعه کنترل کیفیت(تیر1400)


دارای 8 امتیاز سازمان ملی استاندارد ایران

این دوره برای مدیران کنترل کیفیت الزامی است

ایمنی و بهداشت حرفه ای-آفلاین(تیر1400)


دارای 12 امتیاز سازمان ملی استاندارد ایران

این دوره برای مدیران کنترل کیفیت الزامی است