درس‌های موجود

مبانی،تشریح الزامات و مستندسازیHSE-آفلاین(مرداد1400)


دارای 12 امتیاز سازمان ملی استاندارد ایران

این دوره برای مدیران کنترل کیفیت الزامی می باشد

کنترل کیفیت عمومی به کمک نرم افزار اکسل(مرداد1400)


دارای 16 امتیاز سازمان ملی استاندارد ایران

این دوره برای مدیران  کنترل کیفیت الزامی است.

طرح ریزی پیشرفته کیفیت محصولAPQP با همکاری جامعه کنترل کیفیت(تیر1400)


دارای 8 امتیاز سازمان ملی استاندارد ایران

این دوره برای مدیران کنترل کیفیت الزامی است

ایمنی و بهداشت حرفه ای-آفلاین(تیر1400)


دارای 12 امتیاز سازمان ملی استاندارد ایران

این دوره برای مدیران کنترل کیفیت الزامی است

کنترل فرایند حین تولیدspc(تیر1400)


دارای 8 امتیاز سازمان ملی استاندارد ایران

این دوره برای مدیران کنترل کیفیت الزامی است

مدیریت ریسک اصول و رهنمودها با همکاری جامعه (خرداد1400)


این دوره آموزشی جهت مدیران کنترل کیفیت، الزامی می‌باشد.(دارای 8 امتیاز آموزشی)

کنترل کیفیت آماری(خرداد1400)

کنترل کیفیت آماری (شامل ۱۶ امتیاز آموزشی ) جهت شرکت‌کنندگانی که در دوره حضور مستمر داشته و آن را با موفقیت طی نمایند، گواهینامه معتبر اعطا خواهد شد. “دوره آم…

تفکر سیستمی-آفلاین(خرداد 1400)


دروه آفلاین 8 امتیاز سازمان ملی استاندارد ایرانالزامی برای مدیران کنترل کیفیت

آشنایی با سامانه نظارت بر اجرای استاندارد با همکاری جامعه کنترل کیفیت(خرداد1400)

(شامل ۸ امتیاز آموزشی) جهت شرکت‌کنندگانی که در دوره حضور مستمر داشته و آن را با موفقیت طی نمایند، گواهینامه معتبر اعطا خواهد شد. “دوره آموزشی فوق جهت مدیران کن#8230;

دوره اصول و مبانی نظام آراستگی5s(اردیبهشت1400)


این دوره آموزشی جهت مدیران کنترل کیفیت، الزامی می‌باشد.(دارای 16 امتیاز آموزشی)

مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی HSE با همکاری جامعه کنترل کیفیت(اردیبهشت 1400)

مطالب دوره: HSE چیست؟ ضرورت توجه ویژه به HSE تعاریف و مفاهیم مهم در HSE مرور قوانین و آئین‌نامه‌های ایمنی و بهداشت شغلی و محیط زیست بررسی الزامات ایزو ۴۵۰۰۱ (OHSAS 18001) و ایز…