درس‌های موجود

تکنیک ها و فنون بهبود سیستم ها و روش ها(اسفند1399)


این دوره شامل 8 امتیاز آموزشی اداره کل استاندارد می باشد.

دوره فوق برای کنترل کیفیت الزامی می باشد.

طرح ریزی پیشرفت کیفیت محصولAPQP(بهمن1399)

اين دوره شامل 16 امتیاز آموزشي اداره كل استاندارد استدوره آموزشی فوق جهت مدیران کنترل کیفیت الزامی می‌باشدبه شركت كنندگاني كه در دوره حضور مستمر داشته و آن #8230;

هزینه های کیفیت(بهمن1399)

اين دوره شامل 8 امتیاز آموزشي اداره كل استاندارد استو برای مدیران کنترل کیفیت الزامی می‌باشدبه  شركت كنندگاني كه در دوره حضور مستمر داشته و آن را با موفقي…