درس‌های موجود

هزینه های کیفیت

اين دوره شامل 8 امتیاز آموزشي اداره كل استاندارد استو برای مدیران کنترل کیفیت الزامی می‌باشدبه  شركت كنندگاني كه در دوره حضور مستمر داشته و آن را با موفقي…

طرح ریزی پیشرفت کیفیت محصولAPQP

اين دوره شامل 16 امتیاز آموزشي اداره كل استاندارد استدوره آموزشی فوق جهت مدیران کنترل کیفیت الزامی می‌باشدبه شركت كنندگاني كه در دوره حضور مستمر داشته و آن #8230;

مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت براساس استانداردISIRI/ISO 9001

(شامل ۱۶ امتیاز آموزشی) جهت شرکت‌کنندگانی که در دوره حضور مستمر داشته و آن را با موفقیت طی نمایند، گواهینامه معتبر اعطا خواهد شد. این دوره آموزشی جهت مدیران کنت…

محلول سازی در آزمایشگاه

اين دوره شامل 8 امتیاز آموزشي اداره كل استاندارد استدوره آموزشی فوق جهت مدیران کنترل کیفیت الزامی می‌باشدبه شركت كنندگاني كه در دوره حضور مستمر داشته و آن ر…